• info@kczeist.nl
 • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Voor vragen?

Stuur een mail naar info@kczeist.nl

Nieuws
Algemene Leden Vergadering 24 september 2022

Algemene Leden Vergadering 24 september 2022

Beste cursisten en leden,

KC Zeist en omstreken is een vereniging en houdt daarom jaarlijks een Algemene Ledenvergadering. Die is voor elk lid toegankelijk en wij nodigen je bij dezen dan ook van harte uit om de vergadering bij te wonen.

Datum: Zaterdag 24 september 2022
Tijd: 16:00 uur
Locatie: Clubhuis ‘De Bench’ op het terrein van KC Zeist

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 4 september 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie voor het boekjaar 2021 bestaat uit mevr. D van Ee-Muijen en de heer E. de Boer, mevr. C. Tomassen is reservelid
 7. Verkiezing kascommissie 2022
  Aftredend lid is de heer E. de Boer, reservelid mevr. C. Tomassen dient tot de commissie toe te treden en benoemd te worden tijdens de vergadering. Tevens dient een nieuw reservelid benoemd te worden.
 8. Jaarverslag van de cursussen gehoorzaamheid
 9. Jaarverslag van de cursussen behendigheid en Flyball
 10. Jaarverslag van het clubblad
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend zijn de heer S. Westphal (voorzitter), de heer G. Tomassen (coördinator) en mevr. T. Takke (secretaris).
  Allen zijn herkiesbaar.
  Het bestuur draagt de heer M. Beemer voor als lid van het bestuur in de functie van coördinator Agility.
 12. Verhoging cusruskosten
  Voor 2023, verhoging met € 2,50. Voor 2024 nog eens met € 2,50.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur KC Zeist & omstreken