AGILITY onderlinge wedstrijd 2019

STARTNUMMER OPHALEN TUSSEN 08:30 EN 08:45

Ochtendprogramma AGILITY onderlinge wedstrijd 2019

Keurmeester: Glenn Provoost

VASTPARCOURS:

09:00               Verkennen VP A1
09:10               A1

09:30                Verkennen A2
09:40               A2   

10:00                Verkennen Vet
10:10                Veteranen

JUMPING:

10:30               Verkennen JP A1
10:40                A1   

11:00                Verkennen A2
11:10               A2

11:30               Verkennen Vet
11:40               Vet  

12:15               PRIJSUITREIKING OCHTENDPROGRAMMA !!!


STARTNUMMERS OPHALEN TUSSEN 11:30 -12:00

Middagprogramma AGILITY onderlinge wedstrijd 2019

Keurmeester: Glenn Provoost

VASTPARCOURS:

13:00       Verkennen B
13:10       B

13:35       Verkennen C
13:45       C

14:10       Verkennen wedstrijd
14:20       Wedstrijd      

JUMPING:

14:30       Verkennen B  
14:40       B

15:00       Verkennen C
15:10       C

15:30       Verkennen wedstrijd
15:40       Wedstrijd

15:50       Einde wedstrijd  
16:30       PRIJS UITREIKING !!!!!!


STARTNUMMERS OPHALEN TUSSEN 08:30 – 08:45

PROGRAMMA FLYBALL:

Keurmeester: Marco Beemer

09:00       1E  RUN
10:15       2E  RUN
11:15       3E RUN